Onze visie

Onze visie

Stichting Utopa ontleent haar naam aan de Topa Groep. Een groep ondernemingen die werkzaam is op het gebied van transportverpakken, met accenten op handel, productie, technologie, onderzoek en nascholing. De stichting werd in 1988 opgericht en bezit vanaf dat jaar alle aandelen van de Topa Groep. De inkomsten van de stichting bestaan onder andere uit de dividenden die de stichting op dit aandelenbezit ontvangt. Hoezeer Stichting Utopa en de Topa Groep door de eigendomsverhouding ook met elkaar zijn verbonden, de commerciële zeggenschap over de Topa Groep berust niet bij de stichting. De samenhang tussen Stichting Utopa en de Topa Groep is als bij een munt: twee zijden die elkaar niet zien maar toch bij elkaar horen. Twee verschillende gezichten die samen een eenheid vormen. Stichting Utopa is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een visie

De belangrijkste beweegreden van de toenmalige eigenaar van de Topa Groep, Loek Dijkman, om zijn bezit in Stichting Utopa onder te brengen was zijn visie dat de onderneming een rol in haar omgeving vervult die verder gaat dan het verschaffen van werk en het maken van winst. De gedachte hierbij is dat de onderneming haar ‘overwinst’ niet aan aandeelhouders uitkeert maar aan haar omgeving waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend voor het algemeen nut.

 

De geschiedenis herhaalt zich

De constructie om het vermogen van een onderneming in een stichting onder te brengen, alsmede het idee dat eraan ten grondslag ligt, is niet nieuw. Al in 1889 richtte Ernst Abbe in Duitsland in Jena de Carl Zeiss Stiftung op. Voor Abbe gold zijn persoonlijke overtuiging dat ‘ondernemingseigendom aan strengere ethische maatstaven dient te voldoen en als openbaar goed wordt behandeld, voor zover dat uitgaat boven de maatstaf van een passend loon voor werk’. In ons eigen land bestonden rond 1900 utopische bewegingen rond Frederik van Eeden en Nescio.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Utopa is: Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend. De geschiedenis leert dat bij het nemen van beslissingen economische argumenten vaak de doorslag geven. Achteraf blijkt dat die argumenten soms eenzijdig, discutabel of zelfs onjuist zijn. De stichting wil met de haar ter beschikking staande middelen deze eenzijdige waardebeoordeling enigszins compenseren en als katalysator fungeren in een beoogd veranderingsproces. Tegelijkertijd wil de stichting de betrekkelijkheid van ons tegenwoordige bestel benadrukken zonder direct een beter (utopisch) alternatief voorhanden te hebben.

 

Een Utopie

De naam van Stichting Utopa past wonderwel binnen de Topa Groep. Deze naam roept natuurlijk ook associaties op met Utopia, het in 1516 door Thomas More gepubliceerde boek waarin hij een volmaakt gelukkige staat beschreef. Een utopie… Na Thomas More volgden er nog vele utopisten, ook in Nederland. Ondanks de verschillen van inhoud hadden alle utopieën door de eeuwen heen betrekking op de relatie van de mens tot zijn omgeving, op de verhouding van mens tot mens, van de mens tot de natuur en van de mens tot zijn werk. In het perspectief van deze verhoudingen is Stichting Utopa werkzaam, waarbij het historisch besef steeds een terugkerend element is.

Visie

50 jaar anders ondernemen

Loek Dijkman schreef over zijn visie rondom Utopa en de Topa Groep het boek 50 jaar anders ondernemen. Het is op de eerste plaats een filosofische en sociale visie op ondernemen die in vijftig jaar is gerealiseerd. Op deze pagina vindt u meer informatie en is het boek ook te downloaden.

Aandachts­gebieden

  • Mens tot mens

ongelijkheid in de samenleving

kinderen en jongeren

mensen met een beperking
emancipatie en ‘demancipatie’

  • Mens en werk

arbeidsfilosofie
vakmanschap

  • Mens en omgeving

archeologie en geschiedenis
monumenten
beeldhouwkunst
muziek

  • Mens en natuur

planten en bomen
arboreta

Topa Groep

De Topa Groep

  • Topa Verpakking

Leveranciers van verzendverpakkingen, schokabsorberende materialen en verpakkingsmachines

www.topa.eu

  • Topa Instituut

Verpakken en Distributie
Onderzoek, product-, verpakkings- ontwikkeling, consultancy en opleiding

www.topa.eu/instituut/

  • Dopak

Fabricage van golfkartonnen verpakkingen