Privacyverklaring

Protocol AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Privacyverklaring voor Stichting Utopa, Stichting Utopa-Weeshuis, Stichting het Orgelpark en Stichting Het Depot.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van:

  1. Medewerkers van de diverse stichtingen, oproepmedewerkers, gedetacheerde medewerkers
  2. Bezoekers van rondleidingen in het Utopa Weeshuis en Het Depot
  3. Adresbestanden voor het verzenden van tijdschriften Fragment en Klank & Taal, adresbestanden voor het versturen van nieuwsbrieven van de in aanhef genoemde stichtingen en het versturen van de concertladder van Stichting het Orgelpark
  4. Online kaartverkoop Beeldengalerij Het Depot & Het Orgelpark
  5. Adresbestanden voor de administratie van leden van de Leidse Salon, Idealisten van de Idealenfabriek en GastVrienden van het Orgelpark

 

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

 

Ad 1. Persoonsgegevens van personeelsleden

 

Het betreft hier persoonsgegevens van medewerkers in dienst van Stichting Utopa, Stichting Utopa-Weeshuis, Stichting Het Depot en Stichting het Orgelpark.

 

 

Doeleinden van de verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij een arbeidsrechtelijke relatie hebben. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten zoals het uitkeren van salaris, het maken van arbeidscontracten en verslaglegging van functioneringsgesprekken op een goede manier te kunnen leveren. Wij verwerken informatie om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële.

 

Beveiligingsmaatregelen

Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is, om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Delen en verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

 

Wij stellen, voor zover noodzakelijk, tevens persoonsgegevens zonder toestemming ter beschikking in het kader van het opsporen of voorkomen van schade of fraude alsook om de veiligheid en continuïteit van onze werknemers te kunnen garanderen.

 

Opslag

Stichting Utopa bewaart deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

 

Rechten van Betrokkenen

Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door Stichting Utopa, door de directie en/of administratie te contacteren. Ook kan de gebruiker Stichting Utopa verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren. Hiervoor en voor eventuele klachten dient contact opgenomen te worden met de directie.

 

Ad 2. Bezoekers van rondleidingen in het Utopa Weeshuis en Het Depot

 

 

 

Ad 3. Adresbestanden inzake verzenden tijdschriften, nieuwsbrieven e.d.

 

 

3a Stichting Het Depot

 

3b Stichting het Orgelpark

 

3c Stichting Utopa

 

Opslag

 

Ad 4. Online kaartverkoop Beeldengalerij Het Depot & het Orgelpark

 

4a Stichting Het Depot: Beeldengalerij Het Depot

 

4b Stichting het Orgelpark: het Orgelpark

 

4c Stichting het Orgelpark: de Leidse Salon

 

Opslag

 

 

Ad 5. Adresbestanden voor de administratie van leden van de Leidse Salon, Idealisten van de Idealenfabriek en GastVrienden van het Orgelpark.

 

4a Stichting Het Orgelpark

 

4b Stichting Utopa

 

Vragen en Contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement of uw gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@utopa.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn afgegeven.

 

Inwerkingtreding

Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 14 juni 2023.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info